12-20Ctrl+D 收藏本站

关灯 直达底部

《魏诗》是否即《晋诗》之一部,未能决。但唐魏之关系决不与邶鄘卫同。邶鄘卫者实是一事,皆是《卫诗》,而实以北庸以记音之系统。此为北声,用对南音也。至于魏,或为魏亡前之诗,如此则为《魏诗》;或为魏亡后诗,如此则为《晋诗》。要之出于魏故地。今以唐魏相校,诗意多不同风,《魏诗》悲悯,《唐诗》言及时行乐,容非一体。

《纠纠》 女子为其丈夫制履制服,而其丈夫性褊急,歌以剌之。

《汾沮洳》 疑是言一寻常百姓之子,美如玉英,贵族不及。

《园有桃》 心有忧者,“居则忽忽若有所亡,行则不知其所往”。愤人之不知,而弃捐不道。

《陟岵》 行役在外者,思其父母兄在家思之归。

《十亩之间》 男女相悦,而言同归。

《伐檀》 民剌其上不猎不稼,有貆有禾。

《硕鼠》 民苦于重征厚敛,以硕鼠比其上,而云将适异国。